viernes, 19 de enero de 2018

La paella valenciana te molta fama en lo mon

«Es molt nomenada ahon sevòl per lo sustanciosa y bòna, y dasta els qu’están fets als guisados, cujapandes y çafarranjos estrangers, menjen que se les pèlen quant els presenten davant una paella guisada á la valenciana, en totes les salses, guilindaynes, pelendengues y requisits, lo mateix que s’atraquen qu’es un gust del such de parres que conté la bota, companyera inseparable d’eixes eixides al camp. Per lo regular l’arregla y la guisa un práctich ó mestre en l’ofici culinari, y allí es de vore l’aseo y l’habilitat que te en prepararla y còurela al ayre lliure, traentla sempre que canta de bòna. Pero á nosatros m’ho se fan les dent llargues y m’ho se torna la boca aygua no més de nomenar estes còses, y no podém pasar avant referint les peripècies que ocurrixen mentrimentres buyden la paella y la bota; acabém, puix, estos retalls y tiremo tot á rodar soltant esta cansó:

"La paella valenciana
te molta fama en lo mon,
y els valencians ahon están
acrediten lo que son."

Es dir, que ningú els jafa la guitarra en ser valents, esplèndits, inteligents, artistes consumáts, divertits, caritatíus, pero fumáts com el que més, y capaços á lo millor de tráureli á ú els budells en una furgá y enviarlo á l’atre barri.»

Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gè (1908)

Joaquim Martí Gadea


Carrer Font d'Encarròs

http://lamalva-rosaenblancinegre.blogspot.com.es/

1 comentario:

  1. Les persones de la foto son Juan Fina, Lola, Lola i Mercedes, la meua famìlia. Fina i Mercedes embrassades i les Loles a punt de ser yayes.Un bonic record.

    ResponderEliminar